Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Rosval production & development B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. Ook kan Rosval production & development B.V. niet instaan voor een passend gebruik van video's en foto's door de bedrijven, die worden weergeven. Rosval production & development B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Rosval production & development B.V. Rosval production & development B.V. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Rosval production & development B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Rosval production & development B.V. garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Rosval production & development B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Rosval production & development B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Best, 10 april 2013